EESTI KEELE AINEKAVA 4.–6. KLASSILE

1. Õppetegevus
1.2. Kuulamine:
•vahetu suulise esinemise kuulamine;
•ettelugemise ja jutustamise kuulamine;
•vestluse, arvamusavalduse, sõnavõtu kuulamine paaris ja rühmas;
•proosa-, luule-, draama-, meediateksti kuulamine;
•olulise teabe leidmine ja eristamine ebaolulisest, saadud teabe kasutamine;
•kuulatu meeldejätmine, kuulatu üle arutlemine; esituse eakohane hindamine;
•suulise tööjuhendi järgimine.

1.3. Kõnelemine:
•kõnelemine mitmesugustes olukordades: sõbraga, täiskasvanuga, tuttavaga, võõraga; paaris, rühmas;
•vestluse alustamine, jätkamine ja lõpetamine;
•vestluspartnerite ja suhtlusolukorra arvestamine;
•jutustamine loetud või kuulatud teksti põhjal, pildist, sündmusest, nähtusest;
•tekstilähedane ja kokkuvõtlik jutustamine;
•loetu ja kuuldu üle arutlemine;
•pildi, eseme, sündmuse kirjeldamine, võrdlemine;
•elamuse, kujutluse väljendamine;
•rolli esitamine;
•luuletuse, dialoogi või proosakatkendi mõtestatud esitamine.

1.4. Lugemine:
•häälega lugemine: mõtestatus, selgus, sobiv intonatsioon; ettelugemine;
•ositi lugemine;
•oma lugemise jälgimine;
•fakti ja arvamuse eristamine;
•endamisi lugemine: eesmärgipärasus, mõtestatus, valikulisus;
•iseseisev töö tekstiga: küsimuste esitamine, neile vastamine, kirjaliku tööjuhendi järgimine;
•proosa-, luule-, draama-, meedia-, tarbe- ja teabeteksti lugemine;
•kirjandusliikide eristamine;
•teema, tegevuse koha ja aja määratlemine, tegelaste kirjeldamine ja iseloomustamine;
•luuletuse teema määratlemine, meeleolu kirjeldamine;
•juhendi lugemine ja selles sisalduva teabe mõistmine;
•tekstis numbriga väljendatud arvude ning õpitud lühendite lugemine ja seostamine kaastekstiga;
•tabeli lugemine ja mõistmine;
•teemakohase materjali leidmine teatmeteosest, raamatukogust;
•raamatu sisukorras orienteerumine.

1.5. Kirjutamine:
•jutustava, kirjeldava, iseloomustava, võrdleva ja arvamusteksti kirjutamine;
•dialoogi, juhendi, kuulutuse, reklaami kirjutamine;
•kirja kirjutamine; ümbriku vormistamine;
•elamuse, fantaasia põhjal kirjutamine;
•teksti põhjal kirjutamine: alguse või lõpu lisamine, laiendatud ja jutustaja isikut või tegevuse aega muutev ümberjutustus;
•teksti eesmärgistamine, kavandamine, eeltöö kirjutamine, viimistlemine, vormistamine;
•käekirja loetavus, töö välimus; oma teksti kontrollimine.KUU

TEEMA

ÕPPEMATERJAL

SEPTEMBER

Tähestik. Tähestikuline järjestamine.(Kirjuta jutt, milles kõik sõnad algavad sama tähega!)

Hääliku pikkuse ja häälikuühendi märkimine kirjas.Iseseisev töö: jutu kirjutamine.

Interaktiivsed harjutused

Tähestikuline järjekord:
http://miksike.ee/en/lmtests.html?start=1&test=2260&clnr=4&subject_id=1

Töölehed

Tähestik

http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/4_6_eesti_keel_retsenseeritud_maanso/tahestik.doc

Häälikupikkuse märkimine:

http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/4_6_eesti_keel_retsenseeritud_maanso/haalikutepikkus.doc

Häälikuühendid (kokkuvõte):

http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/3maakera/4-3-19-3e.htm

K-jutt:

http://miksike.ee/documents/main/lisa/4klass/2olid/emakeel/k_jutt.htm


Millest koosneb jutuke?:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/2olid/4-2-4-1e.htm


Jutu kirjutamine:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/2olid/4-2-5-1e.htm

Nõuandeid kirjandi kirjutamiseks:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/4nuku/eesti/4_4_6be.htm

OKTOOBER

Sulghäälikute märkimine kirjas.

I ja j õigekiri.

h õigekirjutus.

O. Luts „Kevade“

Töölehed

Sulghäälikud:
http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/4_6_eesti_keel_retsenseeritud_maanso/haalikutepikkus1.doc

I ja j

http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/4_6_eesti_keel_retsenseeritud_maanso/ij.doc
h sõna alguses

http://miksike.ee/documents/main/lisakogud/inga_lokko/emakeel/h_sonaalguses_ingalokko.docInteraktiivsed harjutused

Sulghäälik:

http://miksike.ee/en/gtests.html?test=2290&gametype=0&clnr=4&subject_id=1

Kas -gi või -ki

http://miksike.ee/en/gtests.html?start=1&test=2288&clnr=4&subject_id=1


Lugemine:

O. Luts „Kevade“

I

http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/3maakera/4-3-9-2e.htm

II

http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/3maakera/4-3-9-3e.htm

III

http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/3maakera/4-3-9-4e.htm

Õpetajale O. Lutsu elust:

http://www.miksike.ee/documents/main/lisakogud/kirjandus/luts.htm


NOVEMBER

Suur ja väike algustäht.

Silbitamine.

Sõnade poolitamine.

Võõrsõnad.

Asesõnade õigekiri.Interaktiivsed harjutused

Võõrsõnade tundmine

http://miksike.ee/en/gtests.html?start=1&test=2289&clnr=4&subject_id=1

http://miksike.ee/en/lmtests.html?start=1&test=3406&clnr=4&subject_id=1


Töölehed

Suur ja väike algustäht:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/9loodus/eesti/4_9_10e.htm

http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/9loodus/eesti/4_9_13e.htm


Asesõnade lühivormide õigekiri

http://miksike.ee/documents/main/lisakogud/inga_lokko/emakeel/asesonade_luhivormid_ingalokko.doc

Suur ja väike algustäht:
http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/4_6_eesti_keel_retsenseeritud_maanso/algustaht.doc

http://miksike.ee/docs/lisakogud/inge_kuusemaa/4kl_tooleht_algustaht_ingekuusemaa.htm

Sõnade silbitamine:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/1kosmos/4-1-11-e.htm

http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/1kosmos/4-1-12-3e.htm


Poolitamine

http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/1kosmos/4-1-13-e.htm


http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/4_6_eesti_keel_retsenseeritud_maanso/poolit.doc

Võõrsõnad

http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/4_6_eesti_keel_retsenseeritud_maanso/voorsonad.doc


http://miksike.ee/documents/main/lisakogud/inga_lokko/emakeel/voorsonad_ises_ingalokko.doc


Võõrsõnade kordamine:

http://miksike.ee/documents/main/lisakogud/krista_kinkar/4kl_voorsonade_kordamine_kristakinkar.doc


DETSEMBER

Otsekõne, otsekõne kirjavahemärgid.
Dialoog.

Koomiks

Rahvaluule. Rahvaluule lühivormid. Kõnekäänud. Vanasõnad


Töölehed

Vanad uskumused:

http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/4_uhiskonnaopetus_retsenseeritud_lembinen/vanad_uskumused.doc
Otsekõne:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/4nuku/eesti/4_4_2e.htm


Pane otsekõnele puuduvad kirjavahemärgid:

http://miksike.ee/documents/main/lisa/4klass/4nuku/emakeel/otsene.htm


Tekstid dialoogina esitamiseks:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/4nuku/eesti/4_4_8ae.htm

Koomiks:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/4nuku/eesti/4_4_15ae.htm


Rahvaluule:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/6klass/1maa/61-1-1k.htm

Kõnekäänud:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/6klass/1maa/61-3k.htm


Vanasõnad:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/6klass/1maa/61-4k.htm


JAANUAR

Nimisõna liited.

Liitsõna õigekirjutus. Käändsõna kokku- ja lahkukirjutamine.

Arvsõna kokku- ja lahkukirjutamine. Kuupäev, aastaarv, kellaaeg.

Muistend. Muinasjutt

Mõistatused.

Töölehed

Kokku- ja lahkukirjutamine:

http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/4_6_eesti_keel_retsenseeritud_maanso/kokkulahku.doc


Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine

http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/4_6_eesti_keel_retsenseeritud_maanso/kokkulahku1.doc

Kuupäev, aastaarv, kellaaeg:

http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/4_6_eesti_keel_retsenseeritud_maanso/AEG.DOC


Liitsõnade õigekiri:

http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/4klass/9loodus/emakeel/liits6.htm


Uute sõnade saamine liidete abil:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/5klass/5eestimaa/5-5-8-1e.htm


Mõistatused:

http://www.miksike.ee/docs/referaadid/moistatused.html


Muistend:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/6klass/1maa/61-56k.htm


Muinasjutt:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/6klass/1maa/61-78k.htm


Interaktiivsed harjutused


Kokku või lahku?

http://miksike.ee/en/gtests.html?start=1&test=2375&clnr=4&subject_id=1

Asenda arv sõnaga

http://miksike.ee/en/gtests.html?start=1&test=2323&clnr=4&subject_id=1
VEEBRUAROmadussõna võrdlemine.

Eesti Vabariigi sünnipäev.

Vabariigi president.

Vastlapäev.

Töölehed

Omadussõna võrdlusasmed:

http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/4_6_eesti_keel_retsenseeritud_maanso/sonaliik1.doc


Presidendid läbi aegade:

http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/lisamaterjal4klass/president_jekaterinapodolskaja.ppt

MÄRTS

Kirjavahemärkide kasutamine loetelus ja liitlauses.

Tarbetekst: kiri, lühisõnum

Lihavõttepühad.

Töölehed

Kirja kirjutamine:
http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/4nuku/eesti/4_4_13e.htm

Kiri:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/6klass/61suhtlemine/69_2k.htm

Luuletus:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/6klass/1maa/61-910k.htm

Koma liitlauses:

http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/3klass/7naerame/emakeel/koma1.htm

Koma lauses loetelu puhul:

http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/4klass/6arvuti/emakeel/koma4.htm
Hando Runneli luule:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/5klass/7kooslus/5-7-5-3e.htm
Kalju Kanguri luule:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/5klass/7kooslus/5-7-5-4e.htm
APRILL

Sõnavara: sünonüümid, antonüümid. Sõnade mitmetähenduslikkus. Sõnaraamatu kasutamine: sõna tähendus ja õigekirjutus.

Reklaam.

Tavalühendid.

Töölehed
Reklaam:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/6arvuti/4-6-6-1.htm
Sünonüümid:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/6klass/1maa/61-18em.htm

Antonüümid:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/6klass/1maa/64-22em.htm

Lühendamine:

http://www.miksike.ee/documents/main/elehed/9klass/8emakeel/9-8-1-1e.htm

Ühesuguse tähendusega sõnade leidmine:

http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/8taim/muud/nupp68.htm


Interaktiivsed harjutused

Lühendid

http://miksike.ee/en/gtests.html?start=1&test=4365&clnr=3&subject_id=32


http://miksike.ee/en/gtests.html?start=1&test=3840&clnr=7&subject_id=95

Samatähenduslikud sõnad:

http://miksike.ee/en/lmtests.html?start=1&test=1767&clnr=3&subject_id=32


MAI

Meediatekst: uudis, kuulutus, reklaam,Kordamine.


Lugemine:

http://miksike.ee/documents/main/elehed/4klass/8poliitika/eesti/4_8_5ae.htm
Hakkame ajakirjanikuks:

http://www.miksike.ee/documents/main/elehed/2klass/7ajakiri/elutuba/2-7-2pae.htm

Ajalehe makett:

http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/8klass/7teema/kirjandus/makett4.htm
Kuulamiseks Eesti Raadio lastesaated:

http://www.meieoma.ee/mina/mina.php?avaja=meieoma

Kukerpillide lastelaulud:

http://www.kukerpillid.ee/?op=body&id=28

Eesti Raadio laululapsed:

http://www.estmusic.com/index.php?0113372123209

Eesti multikad:

http://taheke.delfi.ee/multikad/

Jänku-Jussi multikad:

www.lastekas.ee

Eesti rahvamänge:

http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/3klass/4rahva/mngud1.htm

Miksikese tähtpäevade kogu:
http://miksike.ee/documents/main/lisa/pidu/tahtpevad.htmÕpitulemused. Õpilane:


•oskab kirjas õigesti märkida häälikupikkust,
i ja j, sõnaalgulist h ;
•oskab rakendada kaashäälikuühendi põhireegleid;
•oskab sõnu poolitada;
•oskab nimisõna kokku- ja lahkukirjutust tüüpjuhtumeil;
•oskab kasutada suurt algustähte nimedes, teoste ja perioodiliste väljaannete pealkirjades, ajaloosündmuste märkimisel;
•oskab kasutada tavalühendeid;
•teab või oskab vajadusel sõnastikust leida oma- ja võõrsõnade tähendust ja õigekirjutust;
•oskab leida sünonüüme ja neid tekstis korduste vältimiseks kasutada;
•oskab kasutada omadussõnade keskvõrret ja
kõige -ülivõrret;
•oskab koostada kirja; vormistada ümbrikku;
•oskab vestlust alustada, kaasvestlejat kuulata ja keskustelu sobivalt jätkata;
•oskab loetust ja kuuldust olulist leida, seda oma sõnadega edasi anda ning saadud teavet kasutada;
•oskab tekstiga iseseisvalt töötada: esitada teksti kohta küsimusi, küsimustele teksti põhjal vastata;
•oskab lugemispala kavastada;
•oskab teksti ette lugeda, jutustada tekstilähedaselt ja kokkuvõtlikult;
•oskab pildi põhjal jutustada ja pilti kirjeldada;
•oskab lihtsa tabeli sisu sõnadega kokku võtta;
•eristab uudist ja reklaami;
•teab muinasjutu, muistendi ja kõnekäänu iseloomulikke jooni;
•oskab sõnastada luuletuse teemat, kirjeldada meeleolu;
•oskab esitada luuletust või proosakatkendit; esineda dialoogis;
•vormistab kirjalikud tööd korrektselt;
•oskab leida raamatukogust soovitud raamatut.