EESTI KEELE AINEKAVA 1.–3. KLASSILE

1. Õppetegevus

  1.1. I kooliastmes on eesti keele õpetamine suunatud suulise ja kirjaliku kõne arendamisele.
  1.2. Kuulamine:
  •heli, sõna, lause, pikema teksti nautiv, tähelepanelik, kriitiline kuulamine;
  •õpetaja ja kaaslase kuulamine ja kuuldule asjakohane reageerimine;
  •ettelugemise ja jutustamise kuulamine;
  •kuuldu mõistmine: sõna, lause, teksti sisu;
  •häälikute ja häälikupikkuste eristamine.
  1.3. Kõnelemine:
  •õige ja selge hääldus;
  •hääle tugevuse kohandamine olukorrale;
  •küsimuste esitamine ja neile vastamine;
  •kõnelemine mitmesuguses olukorras: palumine, küsimine, selgitamine, keeldumine, vabandamine, tänamine; kaupluses, tänaval, klassis, koolis; täiskasvanuga, sõbraga; telefonitsi;
  •jutustamine loetu, kuulatu, sündmuse ja läbielatu põhjal; raamatu, filmi ja teatrietenduse põhjal; pildi ja pildiseeria, küsimuste ja tugisõnade järgi;
  •oma arvamuse avaldamine; luuletuse, dialoogi, proosakatkendi esitamine.
  1.4. Lugemine:
  •lugema õppimine;
  •häälega lugemine: õigsus, sobiv intonatsioon, oma lugemisvea parandamine;
  •ositi lugemine;
  •endamisi lugemine;
  •oma ja võõra käekirjalise teksti lugemine klassitahvlilt ja vihikust;
  •jutustava, kirjeldava, tarbe-, teabe- ja sõnamängulise teksti lugemine;
  •loetu mõistmine: sõna, lause, teksti sisu; loetu kava;
  •tekstide eristamine: muinasjutt, jutustus, luuletus, vanasõna, mõistatus, kiri;
  •tegelaste iseloomustamine;
  •loole alguse ja lõpu mõtlemine;
  •luuletuse sisu avamine õpetaja abiga, riimuvate sõnade leidmine;
  •huvipakkuva raamatu leidmine kooli või kodukoha raamatukogust.
  1.5.Kirjutamine:
  •kirjutama õppimine;
  •tähtede kirjutamine ja seostamine;
  •sõna ja lause kirjutamine; lause laiendamine ja sidumine tekstiks;
  •tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse kirjutamine;
  •tahvlilt ja õpikust ärakirjutamine; etteütlemise järgi kirjutamine;
  •oma kirjutamisvea parandamine;
  •tarbeteksti kirjutamine, teabeteksti kasutamine;
  •tekstilähedane ümberjutustus;
  •loovtöö pildi, pildiseeria, küsimuste, tugisõnade või kava toel;
  •sündmusest, isikust ja loomast kirjutamine.

  KUU

  TEEMA

  ÕPPEMATERJAL

  SEPTEMBER

  Tähed ja tähestik.

  Häälikupikkuse ja häälikuühendi märkimine kirjas.

  Suuline keelekasutus, kõnetus- ja viisakusväljendid. Viisakus. Ausus

  Mina ise. Perekond. Kodu

  Sügis.


  Interaktiivsed harjutused

  Tähestikuline järjekord
  http://miksike.ee/en/lmtests.html?start=1&test=5544&clnr=1&subject_id=34

  Vaata, loe ja vasta!
  http://miksike.ee/en/gtests.html?start=1&test=3475&clnr=1&subject_id=34#


  Töölehed

  Mina
  http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/1_inimeseopetus_koitjarv_metspalu/MINA.doc

  Perekond

  http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/2%20klass_inimeseopetus/perekond_k.doc

  Erinevad kodud
  http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/2%20klass_inimeseopetus/kodud_elupaigad_k.doc

  Tähestik

  http://miksike.ee/docs/pesa/toolehed%20august/tahestik.htm

  Tähestik ja häälikud
  http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/lisamaterjal1klass/eesti_keel_tahestik_1.klass_kaie_kikkas.doc

  Häälik ja täht

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/2klass/1dinosaurused/emakeel/lausutud.htm

  Töölehed häälikupikkuse kohta

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/2perek/emakeel/hlkt1.htm ;


  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/2perek/emakeel/hlkt3.htm


  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/2perek/emakeel/hlkt6.htm

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/2perek/emakeel/hlkt8.htm

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/2perek/emakeel/hlikute.htm

  Kaashäälikuühend

  http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/lisamaterjal3klass/3kl_kirjutamine_kusimused_tiiaaasmaa.htm

  Täishäälikuühend

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/7muist/emakeel/tishliku.htm

  Leelo Tungal - luuletus „Tere-tere“

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/1tahtede/teretere.htm

  Ettelugemiseks tekst „Tere!“
  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/1tahtede/tere.htm

  Lugemine viisakusest „Mis sõna see oli?“

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/1tahtede/missona.htm

  ja aususest

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/1tahtede/katkine.htm


  Luuletus „Meie aed“ Ira lember

  http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/1klass_katisile_koolituse_loputoo/meie_aed.doc


  OKTOOBER

  Suur algustäht lause alguses, inimese- ja loomanimedes, tuntumates kohanimedes. Väike algustäht õppeainete, kuude, nädalapäevade ja ilmakaarte nimetustes.

  Silbitamine ja poolitamine.

  Aastaajad. Kuud.

  Kodu- ja metsloomad.

  Muinasjutt. Muistend.


  Töölehed

  Kodu -ja metsloomad

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/5looma/emakeel/kesonkes.htm

  Sõnaruut „Otsi loomi!“

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/5looma/emakeel/otsi_loomi.htm
  Suur- ja väike algustäht

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/7muist/emakeel/suur.htm


  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/7muist/emakeel/suur3.htm


  Fr. R. Faehlmanni  muistend "Emajõe sünd"
  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/7muist/emajoesn.htm


  Muistendid ja muinasjutud (õpetajale)

  http://miksike.ee/documents/main/elehed/1klass/7muistendid/elutuba/1-8-1paev.htm

  A. Jakobsoni muistend „Miks jänesel on huul lõhki?“

  I osa
  http://miksike.ee/documents/main/elehed/1klass/7muistendid/1-7-19-1.html
  II osa

  http://miksike.ee/documents/main/elehed/1klass/7muistendid/1-7-20-1.html

  Funktsionaalne lugemine „Jänese sügis“

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/funktslug/janese.htm

  Leia kuude nimetused!
  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/2perek/emakeel/kuude_nimetused.htm

  NOVEMBER

  Liitsõna. Ainsus ja mitmus.

  Tekstiloome: ümberjutustus

  Mardi- ja kadripäev. Rahvalaulud.

  Mõistatus. Vanasõna. Kõnekäänd (E. Raud „Peep ja sõnad“


  Loe Heljo Männi luuletust ja mõtle riime!

  http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/1klass_katisile_koolituse_loputoo/hallis_arkas_tiiuke.doc

  Interaktiivsed harjutused

  Kas tunned mõistatusi?

  http://miksike.ee/en/lmtests.html?start=1&test=3774&clnr=20&subject_id=45
  Mardipäev

  http://miksike.ee/en/lmtests.html?start=1&test=4718&clnr=20&subject_id=45
  Kadripäev
  http://miksike.ee/en/lmtests.html?start=1&test=4766&clnr=20&subject_id=45


  Töölehed

  Liitsõna

  http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/2klass/1dinosaurused/emakeel/liits.htm
  Ainsus ja mitmus

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/8taim/emakeel/ainsus.htm

  Üks ja mitu

  http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/1-2parandusope_eesti_keel_lohmus_jaaniste/uks%20ja%20mitu.doc

  Ümberjutustused

  http://miksike.ee/documents/main/kontroll/3klass/32-1mberjutu.htm


  http://miksike.ee/documents/main/kontroll/3klass/37-1mberjutu.htm


  Mardi- ja kadripäevast õpetajale
  http://miksike.ee/documents/main/lisa/pidu/mardipaev/mardikadri.htm

  Mardisandiks käimine

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/pidu/mardipaev/mardisandiks.htm
  Luuletus kadripäevast

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/pidu/kadripaev/kadrid_tulid.htm
  Rahvalaule lastele

  http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/3klass/4rahva/rahvalau.htm
  Mõistatused

  http://www.miksike.ee/docs/referaadid/sisukord.html
  Vanasõnad
  http://www.miksike.ee/docs/referaadid/vanasona1.html
  Kõnekäänud
  http://miksike.ee/documents/main/lisa/3klass/1laheme/3Eesti%20keel%20-%20konekaanud_annikatonurist.doc
  Lugemine - E. Raud „Peep ja sõnad“

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/peep_ja_sonad_ulvimusting.htm

  DETSEMBER

  Olevik ja minevik.

  Jaatav ja eitav kõne.

  Jõulud.

  Luuletus. Näidend.

  Töölehed

  Tegusõna olevik ja minevik
  http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/3klass/3kuida/emakeel/kingitus.htm

  http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/4klass/7riik/emakeel/tegusna.htm

  Eitav ja jaatav kõne
  http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/4klass/7riik/emakeel/jaatavja.htm

  Jõulude ootel
  http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/1_inimeseopetus_koitjarv_metspalu/JOULUDE%20OOTEL.doc

  Jõulud

  http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/3%20inimeseopetus%20sitska%20kukk/joulud_k.doc

  Jõulutoidud
  http://miksike.ee/documents/main/elehed/3klass/4rahva/elutuba/3-4-14joulutoi.htm
  Rollimänge jõuludest

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/ideed/rollimange.htm
  Luuletus - Leelo Tungal „Jõulumaal“
  http://miksike.ee/documents/main/lisa/pidu/joulud/joulumaa.htm

  Näidend „Kakuke“

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/4klass/4nuku/kakuke2.htm


  JAANUAR

  Väit-, küsi- ja hüüdlause.

  Lause lõpumärgid. Koma et, sest, aga, kuid, siis ees. Koma loetelus. Sidesõnad, mis ei nõua koma.  Jutustus. Eno Raud, Ellen Niit

  Töölehed

  Lause

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/3klass/1laheme/emakeel/kne.htm


  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/7muist/emakeel/lause.htm

  Koma et, sest, aga, kuid, vaid, siis ees

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/3klass/8talu/emakeel/koma1.htm

  ja, ning, ega, ehk, või kasutamine lauses:
  http://www.miksike.ee/documents/main/elehed/5klass/5eestimaa/5-5-38-2e.htm
  Koma lauses loetelu puhul:

  http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/4klass/6arvuti/emakeel/koma4.htm

  http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/4klass/6arvuti/emakeel/koma5.htm

  Lause lõpumärk
  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/6mina/emakeel/pane.htm


  http://miksike.ee/documents/main/lisa/3klass/8talu/emakeel/lauselopumargid.doc


  Lausete koostamine

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/4elutu/emakeel/15harj3.htm

  Sõnajärg lauses
  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/6mina/emakeel/panes.htm


  Interaktiivsed harjutused

  Lause lõpumärk

  http://miksike.ee/en/lmtests.html?start=1&test=5575&clnr=1&subject_id=34
  Jutustav-, küsi- ja hüüdlause

  http://miksike.ee/en/lmtests.html?start=1&test=5633&clnr=2&subject_id=50

  Koma et, aga, sest, kuid ees
  http://miksike.ee/en/lmtests.html?start=1&test=5673&clnr=2&subject_id=50#

  Õpetajale ettelugemiseks - E. Raud „Naksitrallid“
  http://miksike.ee/documents/main/lisa/3klass/1laheme/3Eesti%20keel%20-%20kuulamine_annikatonurist.doc

  Lugemine

  Ellen Niit „Onu Ööbiku ööpäev“
  http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/lisamaterjal3klass/tutvustus_lepsalu.htm  VEEBRUAR

  Sõnavara: vastandsõna, lähedase tähendusega sõna. Sõnatähenduste täpsustamine.

  Võõrsõnad.

  Eestimaa. Eesti keel.

  Eesti Vabariigi sünnipäev.

  Vastlapäev.

  Töölehed

  Vastandsõnad

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/7muist/emakeel/vastand..htm


  http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/7muist/emakeel/leiavas.htm

  http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/3klass/4rahva/emakeel/vastan1.htm
  Samatähenduslikud sõnad (sünonüümid)
  http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/3klass/8talu/emakeel/38-sunonuumid.htm
  Sama- ja vastandtähendusega sõnad

  http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/3klass/8talu/emakeel/sama.htm
  Eesti sugulaskeeled, murded

  http://miksike.ee/documents/main/elehed/3klass/4rahva/3-4-4-2.htm

  Rahvuslik sümboolika

  http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/4_uhiskonnaopetus_retsenseeritud_lembinen/rahvuslik_sumboolika.doc
  Riiklik sümboolika

  http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/4_uhiskonnaopetus_retsenseeritud_lembinen/riiklik_sumboolika.doc

  Vastlapäev

  http://miksike.ee/docs/lisa/pidu/vastlapaev/vastla.htm


  Interaktiivsed harjutused

  Kas tunned Eesti inimesi?

  http://miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=4260&clnr=3&subject_id=88#
  Võõrsõnade tundmine
  http://miksike.ee/en/gtests.html?start=1&test=3753&clnr=3&subject_id=32

  http://miksike.ee/en/mdiscipl.html?test=2553&gametype=0&clnr=2&subject_id=50  MÄRTS

  h sõna alguses; g, b, d õigekiri.

  Meediatekst: ajalehe, ajakirja tekst.

  Intervjuu. Küsimuste moodustamine.

  Kevad.

  Lihavõttepühad.

  Töölehed

  H sõna alguses

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/5looma/emakeel/halgus.htm

  Kevad

  http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/lasteaed_loodus/kevad2.JPG
  Lihavõtted
  http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/1_inimeseopetus_koitjarv_metspalu/LIHAVOTTED.doc
  Intervjuu:

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/2klass/7ajakir/emakeel/intervju.htm
  Moodusta küsimusi:

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/1klass/6mina/emakeel/moodusta.htm

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/2klass/8linnule/emakeel/ksilause.htm

  Lihavõtted:

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/pidu/munadepuhad/lihavtte1.htm

  Interaktiivsed harjutused

  G, b, d või k, p, t
  http://miksike.ee/en/lmtests.html?start=1&test=1490&clnr=3&subject_id=32
  H sõna algul

  http://miksike.ee/en/lmtests.html?start=1&test=5653&clnr=2&subject_id=50

  http://miksike.ee/en/lmtests.html?start=1&test=5615&clnr=2&subject_id=50  APRILL

  i ja j õigekiri.

  Ametid.

  Kirja kirjutamine. Jutu kirjutamine.

  1. aprill – naljapäev.

  Töölehed

  Ametid

  http://miksike.ee/docs/lisa/1klass/ametid_anneaviste.doc

  Kirjuta ise jutuke:

  http://miksike.ee/documents/main/lisakogud/kaja_kiis/Kirjuta_jutuke.doc

  i ja j õigekiri

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/3klass/8talu/emakeel/ij.htm

  Etteütlus i ja j õigekiri:

  http://miksike.ee/documents/main/kontroll/2klass/ette22-5.htm
  Kirja kirjutamine:

  http://miksike.ee/documents/main/elehed/2klass/8linnul/2-8-1-2linnul.html

  Interaktiivsed harjutused

  I või j sõnas

  http://miksike.ee/en/lmtests.html?start=1&test=3757&clnr=3&subject_id=32
  Lugemine J. Käisi „Esimene aprill“:

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/2klass/7ajakir/esimene.htm

  K. Merilaas luuletus „Kevad“:

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/pidu/munadepuhad/kevad.htm

  MAI

  Luuletused kevadest.

  Loodus. Puud.

  Kordamine


  Puud
  http://miksike.ee/documents/main/uus_elehed/1_loodusopetus_eha/PUUD_pilleeha.doc

  Kordamine

  http://miksike.ee/documents/main/lisa/2klass/1dinosaurused/emakeel/2klemak_kordamine_kristakinkar.doc
  Lõpeta lause sobiva sõnaga

  http://miksike.ee/documents/main/lisakogud/hilve_kivipold/01_A.pdf
  K. E. Söödi luuletused kevadest

  http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/2klass/8linnule/luuletused.htm

   Kuulamiseks Eesti Raadio lastesaated:

http://www.meieoma.ee/mina/mina.php?avaja=meieoma

Kukerpillide lastelaulud:

http://www.kukerpillid.ee/?op=body&id=28

Eesti Raadio laululapsed:

http://www.estmusic.com/index.php?0113372123209

Eesti multikad:

http://taheke.delfi.ee/multikad/

Jänku-Jussi multikad:

www.lastekas.ee

Eesti rahvamänge:

http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/3klass/4rahva/mngud1.htm

Miksikese tähtpäevade kogu:
http://miksike.ee/documents/main/lisa/pidu/tahtpevad.htmÕpitulemused. Õpilane:
•loeb õpitud teksti selgelt, ladusalt, õigesti ja sobiva intonatsiooniga;
•mõistab häälega ja endamisi lugedes teksti sisu, oskab vastata teemakohastele küsimustele;
•oskab töötada tekstiga eakohaste juhiste alusel;
•oskab eristada väidet, küsimust, palvet, käsku, keeldu;
•oskab leida lähedase ja vastandtähendusega sõnu;
•tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi; muinasjutu, mõistatuse, vanasõna; kirja;
•oskab loetust jutustada;
•oskab luuletust peast esitada;
•oskab kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta arvamust avaldada;
•oskab kuulata eakohast teksti ja toimida saadud sõnumi kohaselt;
•oskab koostada suulist ja kirjalikku juttu pildiseeria, tugisõnade ja küsimuste abil; mõelda jutule algust ja lõppu;
•oskab kõnes ja kirjas kasutada terviklauseid;
•oskab arusaadavalt jutustada läbielatud sündmustest;
•oskab end arusaadavalt väljendada suhtlusolukordades: palumine, küsimine, selgitamine, keeldumine, vabandamine, tänamine;
•eristab häälikut ja tähte, täis- ja kaashäälikut, häälikuühendit, silpi, sõna, liitsõna, lauset;
•teab peast tähestikku;
•oskab piiritleda lauset ja panna lauselõpumärke;
•oskab kasutada suurt algustähte lause alguses, inimese- ja loomanimedes ning tuntumates kohanimedes;
•oskab kirjutada etteütlemise järgi ja kontrollida kirjutatut näidise järgi;
•kasutab kirjutades õigeid tähekujusid ja seoseid, kirjutab loetava käekirjaga;
•oskab tahvlilt ja õpikust ära kirjutada;
•oskab teksti korrektselt paberile paigutada.